سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Thai, Southern


Creation to Christ ()
مدت زمان
 59 دقیقه
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
مدت زمان
 58 دقیقه
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
مدت زمان
 59 دقیقه
Life of Christ 1 ()
مدت زمان
 58 دقیقه
Life of Christ 2 ()
مدت زمان
 58 دقیقه
کلام زندگی 1 ()
مدت زمان
 35 دقیقه
کلام زندگی 2, Believing in God ()
مدت زمان
 59 دقیقه
کلام زندگی 3, Questions and Answers ()
مدت زمان
 59 دقیقه
کلام زندگی 4, Jesus Died for Us ()
مدت زمان
 61 دقیقه
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
مدت زمان
 59 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project