નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Thai, Southern માં કાર્યક્રમો


Creation to Christ ()
અવધિ
 59 મિનિટ
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
અવધિ
 58 મિનિટ
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
અવધિ
 59 મિનિટ
Life of Christ 1 ()
અવધિ
 58 મિનિટ
Life of Christ 2 ()
અવધિ
 58 મિનિટ
જીવનના શબ્દો 1 ()
અવધિ
 35 મિનિટ
જીવનના શબ્દો 2, Believing in God ()
અવધિ
 59 મિનિટ
જીવનના શબ્દો 3, Questions and Answers ()
અવધિ
 59 મિનિટ
જીવનના શબ્દો 4, Jesus Died for Us ()
અવધિ
 61 મિનિટ
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
અવધિ
 59 મિનિટ
 અન્ય સંસાધનો:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project