ನಮಸ್ಕಾರ! ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

Thai, Southern ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


Creation to Christ ()
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
ಅವಧಿ
 58 ನಿಮಿಷ
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
Life of Christ 1 ()
ಅವಧಿ
 58 ನಿಮಿಷ
Life of Christ 2 ()
ಅವಧಿ
 58 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 1 ()
ಅವಧಿ
 35 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 2, Believing in God ()
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 3, Questions and Answers ()
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 4, Jesus Died for Us ()
ಅವಧಿ
 61 ನಿಮಿಷ
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
 ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project