ສະບາຍດີ! ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍິນແມ່ນບາງຄໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ. ມັນເປັນຂ່າວດີສໍາລັບທຸກຄົນ.

ໂປຣແກຣມໃນ Thai, Southern


Creation to Christ ()
ໄລຍະເວລາ
 59 ນາທີ
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
ໄລຍະເວລາ
 58 ນາທີ
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
ໄລຍະເວລາ
 59 ນາທີ
Life of Christ 1 ()
ໄລຍະເວລາ
 58 ນາທີ
Life of Christ 2 ()
ໄລຍະເວລາ
 58 ນາທີ
ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ 1 ()
ໄລຍະເວລາ
 35 ນາທີ
ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ 2, Believing in God ()
ໄລຍະເວລາ
 59 ນາທີ
ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ 3, Questions and Answers ()
ໄລຍະເວລາ
 59 ນາທີ
ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ 4, Jesus Died for Us ()
ໄລຍະເວລາ
 61 ນາທີ
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
ໄລຍະເວລາ
 59 ນາທີ
 ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project