नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Thai, Southern मा कार्यक्रमहरू


Creation to Christ ()
अवधि
 59 मिनेट
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
अवधि
 58 मिनेट
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
अवधि
 59 मिनेट
Life of Christ 1 ()
अवधि
 58 मिनेट
Life of Christ 2 ()
अवधि
 58 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 1 ()
अवधि
 35 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 2, Believing in God ()
अवधि
 59 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 3, Questions and Answers ()
अवधि
 59 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 4, Jesus Died for Us ()
अवधि
 61 मिनेट
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
अवधि
 59 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project