హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Thai, Southern లో ప్రోగ్రామ్‌లు


Creation to Christ ()
వ్యవధి
 59 నిముషములు
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
వ్యవధి
 58 నిముషములు
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
వ్యవధి
 59 నిముషములు
Life of Christ 1 ()
వ్యవధి
 58 నిముషములు
Life of Christ 2 ()
వ్యవధి
 58 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 1 ()
వ్యవధి
 35 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 2, Believing in God ()
వ్యవధి
 59 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 3, Questions and Answers ()
వ్యవధి
 59 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 4, Jesus Died for Us ()
వ్యవధి
 61 నిముషములు
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
వ్యవధి
 59 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project