سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Thai, Southern


Creation to Christ
مدت زمان
 59 دقیقه
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives
مدت زمان
 58 دقیقه
Why Did Jesus Die?, Life after Death
مدت زمان
 59 دقیقه
Life of Christ 1
مدت زمان
 58 دقیقه
Life of Christ 2
مدت زمان
 58 دقیقه
کلام زندگی 1
مدت زمان
 35 دقیقه
کلام زندگی 2, Believing in God
مدت زمان
 59 دقیقه
کلام زندگی 3, Questions and Answers
مدت زمان
 59 دقیقه
کلام زندگی 4, Jesus Died for Us
مدت زمان
 61 دقیقه
The Book of James; Epistle to Ephesians
مدت زمان
 59 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project