សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Thai, Southern


Creation to Christ
រយៈពេល
 59 នាទី
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives
រយៈពេល
 58 នាទី
Why Did Jesus Die?, Life after Death
រយៈពេល
 59 នាទី
Life of Christ 1
រយៈពេល
 58 នាទី
Life of Christ 2
រយៈពេល
 58 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 1
រយៈពេល
 35 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 2, Believing in God
រយៈពេល
 59 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 3, Questions and Answers
រយៈពេល
 59 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 4, Jesus Died for Us
រយៈពេល
 61 នាទី
The Book of James; Epistle to Ephesians
រយៈពេល
 59 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project