ನಮಸ್ಕಾರ! ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

Thai, Southern ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


Creation to Christ
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives
ಅವಧಿ
 58 ನಿಮಿಷ
Why Did Jesus Die?, Life after Death
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
Life of Christ 1
ಅವಧಿ
 58 ನಿಮಿಷ
Life of Christ 2
ಅವಧಿ
 58 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 1
ಅವಧಿ
 35 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 2, Believing in God
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 3, Questions and Answers
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 4, Jesus Died for Us
ಅವಧಿ
 61 ನಿಮಿಷ
The Book of James; Epistle to Ephesians
ಅವಧಿ
 59 ನಿಮಿಷ
 ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project