සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Thai, Southernතුළ වැඩසටහන්


Creation to Christ
කාල සීමාව
 59 විනාඩි
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives
කාල සීමාව
 58 විනාඩි
Why Did Jesus Die?, Life after Death
කාල සීමාව
 59 විනාඩි
Life of Christ 1
කාල සීමාව
 58 විනාඩි
Life of Christ 2
කාල සීමාව
 58 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 1
කාල සීමාව
 35 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2, Believing in God
කාල සීමාව
 59 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 3, Questions and Answers
කාල සීමාව
 59 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 4, Jesus Died for Us
කාල සීමාව
 61 විනාඩි
The Book of James; Epistle to Ephesians
කාල සීමාව
 59 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project