Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Thai, Southern


Creation to Christ
Khoảng thời gian
 59 phút
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives
Khoảng thời gian
 58 phút
Why Did Jesus Die?, Life after Death
Khoảng thời gian
 59 phút
Life of Christ 1
Khoảng thời gian
 58 phút
Life of Christ 2
Khoảng thời gian
 58 phút
Lời sự sống 1
Khoảng thời gian
 35 phút
Lời sự sống 2, Believing in God
Khoảng thời gian
 59 phút
Lời sự sống 3, Questions and Answers
Khoảng thời gian
 59 phút
Lời sự sống 4, Jesus Died for Us
Khoảng thời gian
 61 phút
The Book of James; Epistle to Ephesians
Khoảng thời gian
 59 phút
 Các nguồn khác:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project