ஆசியா இந்தியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Korku: Mawasi


Aari Mandi
 35 நிமிடம்
Banchatinuga Kora
 56 நிமிடம்
Iya Asha
 57 நிமிடம்