အာရှတိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Ladakhi
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Ladakhi: Leh


གག༌ཟཟག༌གགི༌ སསས༌ཆ༌།
 92 မိနစ်
ရှင်မာကုခရစ်ဝင်
 163 မိနစ်
རོམ༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 119 မိနစ်
ཨེ༌ཕེ༌སུས༌སི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 41 မိနစ်
ཕི༌ལིབ༌བི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 30 မိနစ်
ཀོ༌ལོ༌སིའི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 28 မိနစ်
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 1།
 24 မိနစ်
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 2།
 15 မိနစ်
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 1།
 32 မိနစ်
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 2།
 23 မိနစ်
ཏི༌ཏུས༌།
 16 မိနစ်
ཕི༌ལི༌མོན༌།
 7 မိနစ်
ཨིབ༌རི༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 88 မိနစ်
ཡ༌ཀོབ༌བི༌ ཆོགས༌ནེ༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 31 မိနစ်
པི༌ཏྲར༌ 1།
 31 မိနစ်
པི༌ཏྲར༌ 2།
 22 မိနစ်
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 1།
 32 မိနစ်
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 2།
 5 မိနစ်
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 3།
 5 မိနစ်
ཡ༌དཱ༌།
 10 မိနစ်