ஆசியா இந்தியா Ladakhi
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Ladakhi: Leh


གག༌ཟཟག༌གགི༌ སསས༌ཆ༌།
 92 நிமிடம்
மாற்கு
 163 நிமிடம்
རོམ༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 119 நிமிடம்
ཨེ༌ཕེ༌སུས༌སི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 41 நிமிடம்
ཕི༌ལིབ༌བི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 30 நிமிடம்
ཀོ༌ལོ༌སིའི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 28 நிமிடம்
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 1།
 24 நிமிடம்
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 2།
 15 நிமிடம்
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 1།
 32 நிமிடம்
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 2།
 23 நிமிடம்
ཏི༌ཏུས༌།
 16 நிமிடம்
ཕི༌ལི༌མོན༌།
 7 நிமிடம்
ཨིབ༌རི༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 88 நிமிடம்
ཡ༌ཀོབ༌བི༌ ཆོགས༌ནེ༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 31 நிமிடம்
པི༌ཏྲར༌ 1།
 31 நிமிடம்
པི༌ཏྲར༌ 2།
 22 நிமிடம்
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 1།
 32 நிமிடம்
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 2།
 5 நிமிடம்
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 3།
 5 நிமிடம்
ཡ༌དཱ༌།
 10 நிமிடம்