අප්රිකාව ගිනියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Limba, East: Northernතුළ වැඩසටහන්


LLL 6 ජේසුස් - ගුරුවරයා සහ සුව කරන්නා
 53 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා
 55 විනාඩි
Becoming a Friend of God
 61 විනාඩි