ஆப்பிரிக்கா கினி
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Limba, East: Northern


LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 53 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 55 நிமிடம்
Becoming a Friend of God
 61 நிமிடம்