အာဖရိကတိုက် ဂီနီနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Limba, East: Southern


LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
 25 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
 31 မိနစ်
LLL 3 ဘုရားသခင်အားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း
 39 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
 43 မိနစ်