ஆப்பிரிக்கா கினி
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Limba, East: Southern


LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 25 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 31 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 39 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 43 நிமிடம்