ஆப்பிரிக்கா டெமோக்ரடிக் ரிப்பப்ளிக் ஆப் தி காங்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Zande மொழி பிரிவு

Pazande: Sudan
Kinzadi


நிரல்களில் உள்ள Zande


நற்செய்தி^
 34 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 49 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 59 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 55 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 56 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 56 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 58 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 58 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 59 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 27 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 39 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 4
 29 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 5
 38 நிமிடம்
AIDS
 55 நிமிடம்