کنیا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Ilwana


Laaghû fai
 45 دقيقة
Kud'abhîla na Wak'i
 29 دقيقة
Daghaa Wak'i wa Nguvu
 31 دقيقة
Ushindi Kûlûtîla Wak'i
 28 دقيقة
Watumishyaa Wak'i
 28 دقيقة
Mad'emwaa Wak'i
 27 دقيقة
Yîsu ni Maalimu na Musanyisiisa
 85 دقيقة
Yîsu ni B'wana na Mwookozi
 53 دقيقة
Matendwaa Mooyo Mutakatifu
 36 دقيقة