África Kenia
¡Qué tal amigos! Lo que van a oír son algunas de las palabras más importantes que jamás oirán. Son buenas noticias para todos.

Programas en Ilwana


Laaghû fai
 45 min
Kud'abhîla na Wak'i
 29 min
Daghaa Wak'i wa Nguvu
 31 min
Ushindi Kûlûtîla Wak'i
 28 min
Watumishyaa Wak'i
 28 min
Mad'emwaa Wak'i
 27 min
Yîsu ni Maalimu na Musanyisiisa
 85 min
Yîsu ni B'wana na Mwookozi
 53 min
Matendwaa Mooyo Mutakatifu
 36 min