آفریقا جمهوری دموکراتیک کنگو Poke
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Topoke: Eastern


Mbolindo
 30 دقیقه
N° 1: Gepangelo a Iongia ongia
 32 دقیقه
N° 2: Ngombe Y'Iongia ongia
 40 دقیقه
N° 3: Olonga a ohia bw'Iongia ongia
 25 دقیقه
Buku 4
 26 دقیقه
N° 5: Omekama po J'Iongia ongia
 22 دقیقه
Yaasanei a mopalesi molene omoete baito batubu lin
 28 دقیقه
N° 7: Yesu Mokonji
 25 دقیقه
N° 8: Mesala me Moenda Molo
 39 دقیقه
Iongia-Ongia Elembe Age
 19 دقیقه