ஆப்பிரிக்கா டெமோக்ரடிக் ரிப்பப்ளிக் ஆப் தி காங்கோ Poke
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Topoke: Eastern


Mbolindo
 30 நிமிடம்
N° 1: Gepangelo a Iongia ongia
 32 நிமிடம்
N° 2: Ngombe Y'Iongia ongia
 40 நிமிடம்
N° 3: Olonga a ohia bw'Iongia ongia
 25 நிமிடம்
Buku 4
 26 நிமிடம்
N° 5: Omekama po J'Iongia ongia
 22 நிமிடம்
Yaasanei a mopalesi molene omoete baito batubu lin
 28 நிமிடம்
N° 7: Yesu Mokonji
 25 நிமிடம்
N° 8: Mesala me Moenda Molo
 39 நிமிடம்
Iongia-Ongia Elembe Age
 19 நிமிடம்