សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Mende: Kpa


ដំណឹង​ល្អ
រយៈពេល
 55 នាទី
LLL 1 ការចាប់ផ្តើមជាមួយព្រះជាម្ចាស់
រយៈពេល
 34 នាទី
LLL 2 បុរសខ្លាំងនៃព្រះ
រយៈពេល
 37 នាទី
LLL 4 អ្នកបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់
រយៈពេល
 34 នាទី
LLL 5 លើការសាកល្បងសម្រាប់ព្រះ
រយៈពេល
 39 នាទី
LLL 6 ព្រះយេស៊ូវ - គ្រូ & អ្នកព្យាបាល
រយៈពេល
 38 នាទី
LLL 7 ព្រះយេស៊ូវ - ព្រះអម្ចាស់ & ព្រះអង្គសង្គ្រោះ
រយៈពេល
 39 នាទី
LLL 8 កិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
រយៈពេល
 41 នាទី