தி அமெரிக்காஸ் எக்வெடோர்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Quichua, Napo மொழி பிரிவு

Quichua: Santa Rosino


நிரல்களில் உள்ள Quichua, Napo


நற்செய்தி
 41 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 44 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 38 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 58 நிமிடம்