آمریکای شمالی و جنوبی پرو
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Quechua, Margos


LLL 1 شروع با خدا
 54 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 55 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 50 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 35 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 37 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 58 دقیقه
Messages and Songs
 57 دقیقه