தி அமெரிக்காஸ் பெரூ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Quechua, Margos


LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 54 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 55 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 50 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 35 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 37 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 58 நிமிடம்
Messages and Songs
 57 நிமிடம்