'Gbaya (Central African Republic)' 'Gbaya-Mbodomo'
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Baya: Doka


พระคำแห่งชีวิต
 19 นาที