தி அமெரிக்காஸ் பெரூ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Quechua, Cuzco மொழி பிரிவு

Quechua, Cuzco: Caylloma


நிரல்களில் உள்ள Quechua, Cuzco


உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 44 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 44 நிமிடம்