નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Masana: Wina માં કાર્યક્રમો


જીવનના શબ્દો w/ MASANA: Yagoua, etc ()
અવધિ
 45 મિનિટ