සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Masana: Winaතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන w/ MASANA: Yagoua, etc ()
කාල සීමාව
 45 විනාඩි