අප්රිකාව චැඩ්
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Moundangභාෂා කණ්ඩායම

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


Moundangතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන 1
 23 විනාඩි
Becoming a Friend of God
 24 විනාඩි
Kingdom of God
 40 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing