ஆப்பிரிக்கா சாட்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Moundang மொழி பிரிவு

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


நிரல்களில் உள்ள Moundang


உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 23 நிமிடம்
Becoming a Friend of God
 24 நிமிடம்
Kingdom of God
 40 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing