தி அமெரிக்காஸ் பொலிவியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Trinitario


நற்செய்தி
 37 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 108 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 113 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 97 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 96 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 104 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 108 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 105 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 111 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 29 நிமிடம்
Words of Life 1
 41 நிமிடம்