ทวีปอเมริกา ประเทศโบลิเวีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Tacana


ข่าวประเสริฐ
 36 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 27 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 28 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth