آفریقا کنیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Taveta


Ndimu Yedi
 51 دقیقه
M'bhoko Na Izubha
 29 دقیقه
Ngaluko Ya Kubhoka
 30 دقیقه
Kulela Kubhetia Nzinya Jakwe Izubha
 33 دقیقه
Bhahiri Ndima Bhakwe Izubha
 32 دقیقه
Maghesho Wanya Ya Kumuhiria Izubha
 31 دقیقه
Yesu - Mloshi Na Mkija
 31 دقیقه
Yesu - Apa Na Mkija
 32 دقیقه
Mihiro Ya Ngovo Mshenete
 32 دقیقه