අප්රිකාව නයිජීරියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Etuloතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 45 විනාඩි
Etulo ගීත of Praise
 38 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project