ஆப்பிரிக்கா பர்கினோ பாசோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Wara: Ouatourou-niasogoni


நற்செய்தி
 53 நிமிடம்
Becoming a Friend of God
 39 நிமிடம்