Africa Botswana
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Programs in !Xoon


I N||ae Ke Seye
Duration
 56 min
Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka
Duration
 162 min
ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE
Duration
 250 min