Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

San Partnership Oral Scripture Set, Level1 (Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka) in !Xoon

3gp
Phone
18.2 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
311 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Pesalma 23, Taa ke ba !'oin k'n ke e 'n ke Jehofa (Psalm 23, Jehovah is my Shepherd)
Pesalma 23, Taa ke ba !'oin k'n ke e 'n ke Jehofa (Psalm 23, Jehovah is my Shepherd)
356 kB
 1′ 22″
Genesise Chapta 2:1-10, 15-25, N!arute tu ǂ'e N!ole |a Kolo ka sa (Genesis 2:1-10, 15-25, God created everything)
Genesise Chapta 2:1-10, 15-25, N!arute tu ǂ'e N!ole |a Kolo ka sa (Genesis 2:1-10, 15-25, God created everything)
935 kB
 4′ 4″
Isaia Chapta 14: 8-14, Satanne ǀa Qaetusa (Isaiah 14:8-14, the Fall of Satan)
Isaia Chapta 14: 8-14, Satanne ǀa Qaetusa (Isaiah 14:8-14, the Fall of Satan)
314 kB
 1′ 13″
Genesise Chapta 3, Atamo e ǁohoboka Nǁwahatam ǀi !'om ǀi (Genesis 3, The Fall of Man)
Genesise Chapta 3, Atamo e ǁohoboka Nǁwahatam ǀi !'om ǀi (Genesis 3, The Fall of Man)
1.2 MB
 5′ 39″
Genesise Chapta 4:1-16, Kainne tu ǂ'e Abele (Genesis 4:1-16, Cain and Abel)
Genesise Chapta 4:1-16, Kainne tu ǂ'e Abele (Genesis 4:1-16, Cain and Abel)
725 kB
 3′ 9″
Genesise Chapta 6:9-22, Nǁwahatam A ba G!ai ka Tam ke Noa (Genesis 6:9-22, God is pleased with Noah)
Genesise Chapta 6:9-22, Nǁwahatam A ba G!ai ka Tam ke Noa (Genesis 6:9-22, God is pleased with Noah)
894 kB
 3′ 52″
Genesise Chapta 9:8-17, Gǂomsa ka Nǁwahatam tu ǂ'e Noa (Genesis 9:8-17 Noah and God's Covenant)
Genesise Chapta 9:8-17, Gǂomsa ka Nǁwahatam tu ǂ'e Noa (Genesis 9:8-17 Noah and God's Covenant)
496 kB
 1′ 56″
Genesise Chapta 11:1-9, Nǁae ke Gǂam ǀi ki Babele ǀiyi (Genesis 11:1-9, The Tower of Babel)
Genesise Chapta 11:1-9, Nǁae ke Gǂam ǀi ki Babele ǀiyi (Genesis 11:1-9, The Tower of Babel)
517 kB
 2′ 10″
Genesise Chapta 12:1-7, Jehofa E !'ai ke Abram (Genesis 12:1-7, Jehovah Calls Abram)
Genesise Chapta 12:1-7, Jehofa E !'ai ke Abram (Genesis 12:1-7, Jehovah Calls Abram)
523 kB
 2′ 9″
Genesise Chapta 22:1-19, Nǁwahatam a Ja ke Abraham (Genesis 22:1-19, God tests Abraham)
Genesise Chapta 22:1-19, Nǁwahatam a Ja ke Abraham (Genesis 22:1-19, God tests Abraham)
963 kB
 4′ 10″
Ekesodo Chapta 1:8-14, Egepeto ǀu Tu U ba si Taq'a ke taqu ku Israele ǀu tuu (Exodus 1:8-14, Israel in Slavery)
Ekesodo Chapta 1:8-14, Egepeto ǀu Tu U ba si Taq'a ke taqu ku Israele ǀu tuu (Exodus 1:8-14, Israel in Slavery)
471 kB
 1′ 52″
Ekesodo Chapta 3:1-12,  Jehofa e ba ǁha ke Moshe (Exodus 3:1-12, God calls Moses)
Ekesodo Chapta 3:1-12,  Jehofa e ba ǁha ke Moshe (Exodus 3:1-12, God calls Moses)
751 kB
 3′ 17″
Ekesodo Chapta 12:21-33, ǂHinni ya ǀWasa (Exodus 12:21-33, The Passover)
Ekesodo Chapta 12:21-33, ǂHinni ya ǀWasa (Exodus 12:21-33, The Passover)
762 kB
 3′ 14″
Ekesodo Chapta 16:1-15, Manna tu ǂ'e ǁAqhale (Exodus 16:1-15 Manna and Quail)
Ekesodo Chapta 16:1-15, Manna tu ǂ'e ǁAqhale (Exodus 16:1-15 Manna and Quail)
919 kB
 3′ 58″
Ekesodo Chapta 17:1-7, !Qaa i ba !ona ke !hom ǂqala (Exodus 17:1-7, Water comes from the rock)
Ekesodo Chapta 17:1-7, !Qaa i ba !ona ke !hom ǂqala (Exodus 17:1-7, Water comes from the rock)
555 kB
 2′ 15″
Ekesodo Chapta 20:1-17, !'Om ki ka ku !qono ǀxate Nǂom ki (Exodus 20:10-17, The Ten Commandments)
Ekesodo Chapta 20:1-17, !'Om ki ka ku !qono ǀxate Nǂom ki (Exodus 20:10-17, The Ten Commandments)
767 kB
 3′ 14″
Ekesodo Chapta 32:1-14, Gu Pwaqa ke ba ǂqanni ke (Exodus 32:1-14, The Golden Calf)
Ekesodo Chapta 32:1-14, Gu Pwaqa ke ba ǂqanni ke (Exodus 32:1-14, The Golden Calf)
872 kB
 3′ 43″
Lefitiko Chapta 5:17-19, ǁOhmsa ǀHabi ǀAnnya (Leviticus 5:17-19, A Sacrifice for Sin)
Lefitiko Chapta 5:17-19, ǁOhmsa ǀHabi ǀAnnya (Leviticus 5:17-19, A Sacrifice for Sin)
316 kB
 1′ 9″
Dipalo Chapta 21:4-9, Siisate ka ka Qahnnsa ka (Numbers 21:4-9, The Angry Snakes)
Dipalo Chapta 21:4-9, Siisate ka ka Qahnnsa ka (Numbers 21:4-9, The Angry Snakes)
425 kB
 1′ 48″
Detoronomi Chapta 18:15-19, Porofite !Xaa ke !obe Moshe ke (Deutoronomy 18:15-19, A prophet like Moses)
Detoronomi Chapta 18:15-19, Porofite !Xaa ke !obe Moshe ke (Deutoronomy 18:15-19, A prophet like Moses)
362 kB
 1′ 25″
Detoronomi Chapta 31:1-8, Joshua e ka ba ǂAqhann ku tu ke Moshe ǀa ǁOnsa (Deutoronomy 31:1-8, Joshua Commissioned)
Detoronomi Chapta 31:1-8, Joshua e ka ba ǂAqhann ku tu ke Moshe ǀa ǁOnsa (Deutoronomy 31:1-8, Joshua Commissioned)
542 kB
 2′ 22″
Joshua Chapta 24:13-18, U ǁha Ke E Ku 'n Kolo Nǀe ke (Joshua 24:13-18, Choose Whom You Will Serve)
Joshua Chapta 24:13-18, U ǁha Ke E Ku 'n Kolo Nǀe ke (Joshua 24:13-18, Choose Whom You Will Serve)
541 kB
 2′ 15″
1 Samwele Chapta 16:1-13, Dafide Pwaqa e ka Nǁaqa ka Saaq I ka ǁ'oma ka Khaoxa (1 Samuel 16:1-13, David Anointed As King)
1 Samwele Chapta 16:1-13, Dafide Pwaqa e ka Nǁaqa ka Saaq I ka ǁ'oma ka Khaoxa (1 Samuel 16:1-13, David Anointed As King)
927 kB
 4′ 13″
2 Samuele Chapta 7:8-17,Jehofa E Qaqa ǀwa ǂaan nǀe Nathanne nǀa Khaoxa Dafite (2 Samuel 7:8-17, Jehovah's Covenant with David)
2 Samuele Chapta 7:8-17,Jehofa E Qaqa ǀwa ǂaan nǀe Nathanne nǀa Khaoxa Dafite (2 Samuel 7:8-17, Jehovah's Covenant with David)
636 kB
 2′ 34″
1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39, Porofite Elija tu ǂ'e Porofitite Baale ǀinnya (1 Kings 18:17-39, Elijah and the Baal Prophets)
1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39, Porofite Elija tu ǂ'e Porofitite Baale ǀinnya (1 Kings 18:17-39, Elijah and the Baal Prophets)
1.5 MB
 6′ 59″
Isaia Chapta 9:1-7, ǁ'aixa !xaa ka Si ǀi ka (Isaiah 9:1-7, The Coming King)
Isaia Chapta 9:1-7, ǁ'aixa !xaa ka Si ǀi ka (Isaiah 9:1-7, The Coming King)
582 kB
 2′ 28″
Isaia Chapter 53:1-12, !Aha Jehofa ǀinnya ka ma ka ǁXala ka ka (Isaiah 53:1-12, The Suffering Servant of Jehovah)
Isaia Chapter 53:1-12, !Aha Jehofa ǀinnya ka ma ka ǁXala ka ka (Isaiah 53:1-12, The Suffering Servant of Jehovah)
882 kB
 3′ 56″
Luke 1:26-38, Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ'Aun sa (Luke 1:26-38 Jesus' Birth Announced)
Luke 1:26-38, Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ'Aun sa (Luke 1:26-38 Jesus' Birth Announced)
605 kB
 2′ 39″
Luke 2:1-7, Jesu ǀa ǁ'Aunsa (Luke 2:1-7 Jesus is Born)
Luke 2:1-7, Jesu ǀa ǁ'Aunsa (Luke 2:1-7 Jesus is Born)
372 kB
 1′ 23″
Luke 2:8-20, Tu ku ba !'Oin ku tu ǂ'a Angelete (Luke 2:8-20 The Shepherds and the Angels)
Luke 2:8-20, Tu ku ba !'Oin ku tu ǂ'a Angelete (Luke 2:8-20 The Shepherds and the Angels)
603 kB
 2′ 41″
Mathaio Chapta 3:13-17, Jesu e ba ka !Oqhu (Matthew 3:13-17, Jesus is Baptised)
Mathaio Chapta 3:13-17, Jesu e ba ka !Oqhu (Matthew 3:13-17, Jesus is Baptised)
342 kB
 1′ 20″
Johanne Chapta 1:29-37, Jesu Kuu Pwaqa Nǁwahatam ǀiyi (John 1:29-37, Jesus the Lamb of God)
Johanne Chapta 1:29-37, Jesu Kuu Pwaqa Nǁwahatam ǀiyi (John 1:29-37, Jesus the Lamb of God)
462 kB
 1′ 53″
Luke 5:1-11, Jesu E !'ai ku tu ku ba ka !ho ka E ǀuyu (Luke 5:1-11 Jesus Calls His Disciples)
Luke 5:1-11, Jesu E !'ai ku tu ku ba ka !ho ka E ǀuyu (Luke 5:1-11 Jesus Calls His Disciples)
548 kB
 2′ 20″
Mathaio Chapter 6:7-13, Jesu E !ho ku ka ǀXobesa (Matthew 6:7-13, Jesus Teaches them to Pray)
Mathaio Chapter 6:7-13, Jesu E !ho ku ka ǀXobesa (Matthew 6:7-13, Jesus Teaches them to Pray)
345 kB
 1′ 20″
Luke 5:17-26, Jesu E ǀo'm ka Taaqa ka ba Qaqi ka ka ǂaan tShwate ba Txali ka (Luke 5:17-26 Jesus Heals A Paralytic)
Luke 5:17-26, Jesu E ǀo'm ka Taaqa ka ba Qaqi ka ka ǂaan tShwate ba Txali ka (Luke 5:17-26 Jesus Heals A Paralytic)
571 kB
 2′ 31″
Luke 7:36-50, Taaqae ka ǁAhnn ǀi ka e Nǁaqe Dzh'han ke Jesu Nǂomate (Luke 7:36-50 A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet)
Luke 7:36-50, Taaqae ka ǁAhnn ǀi ka e Nǁaqe Dzh'han ke Jesu Nǂomate (Luke 7:36-50 A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet)
745 kB
 3′ 26″
Luke 9:18-22, Petere E ba Nǁala E ba ti Jesu ke hehe (Luke 9:18-22 Peter Declares Who Jesus Is)
Luke 9:18-22, Petere E ba Nǁala E ba ti Jesu ke hehe (Luke 9:18-22 Peter Declares Who Jesus Is)
578 kB
 2′ 33″
38. Jesu E ka Nǀa ke ǀa 'Nǁhani sa (Luke 9:28-36 Jesus Appears in His Glory)
38. Jesu E ka Nǀa ke ǀa 'Nǁhani sa (Luke 9:28-36 Jesus Appears in His Glory)
487 kB
 2′ 4″
Marko 9:14-26, Jesus si ǀo'm ke Pwaqa ke e ǂ'ama ǁoan ǁoa Tannasa ǀannya (Mark 9:14-26, Jesus Heals a Child with a Spirit of Muteness)
Marko 9:14-26, Jesus si ǀo'm ke Pwaqa ke e ǂ'ama ǁoan ǁoa Tannasa ǀannya (Mark 9:14-26, Jesus Heals a Child with a Spirit of Muteness)
763 kB
 3′ 22″
Luke 10:25-37, Daqha ke Samaria ǀe taa (Luke 10:25-37 The Parable Of The Samaritan)
Luke 10:25-37, Daqha ke Samaria ǀe taa (Luke 10:25-37 The Parable Of The Samaritan)
658 kB
 3′ 0″
Mathaio 14:13-21, Jesu e ba !hau tu ku 5000 ku ka Asa (Matthew 14:13-21, Jesus Feeds the 5000)
Mathaio 14:13-21, Jesu e ba !hau tu ku 5000 ku ka Asa (Matthew 14:13-21, Jesus Feeds the 5000)
565 kB
 2′ 23″
Luke 15:11-32, Daqha N!oa ǀennya ke Pwaqa ǀa Taaq Pwaqa ka N!oha ǀi ka (Luke 15:11-32 The Parable of the Lost Son)
Luke 15:11-32, Daqha N!oa ǀennya ke Pwaqa ǀa Taaq Pwaqa ka N!oha ǀi ka (Luke 15:11-32 The Parable of the Lost Son)
973 kB
 4′ 25″
Luke 16:19-31, Taqa ka ǀoqhe ǀi ka tu ǂ'e Lasaro (Luke 16:19-31 The Rich Man And Lazarus)
Luke 16:19-31, Taqa ka ǀoqhe ǀi ka tu ǂ'e Lasaro (Luke 16:19-31 The Rich Man And Lazarus)
686 kB
 3′ 4″
Luke 17:11-19, Taqa ǂ'wa a qaqa ts'n e ma qua ka Nǁwahatam (Luke 17:11-19 One Man Returns And Praises God)
Luke 17:11-19, Taqa ǂ'wa a qaqa ts'n e ma qua ka Nǁwahatam (Luke 17:11-19 One Man Returns And Praises God)
401 kB
 1′ 35″
Luke 18:35-43, Jesu e ba Si ǀO'm ke Taa ke ǁOa ba ǂiin ke (Luke 18:35-43 Jesus Heals A Blind Man)
Luke 18:35-43, Jesu e ba Si ǀO'm ke Taa ke ǁOa ba ǂiin ke (Luke 18:35-43 Jesus Heals A Blind Man)
355 kB
 1′ 24″
Johanne 3:14-18, Nǁwahatam a 'n qhaye n!ole (John 3:14-18, God so loved the world)
Johanne 3:14-18, Nǁwahatam a 'n qhaye n!ole (John 3:14-18, God so loved the world)
330 kB
 1′ 8″
Johanne 11:32-44, Jesu E Gwi ke Lasaro ku tu ku qaqa ǀ'a ǀi ku (John 11:32-44, Jesus Raises Lazarus From the Dead)
Johanne 11:32-44, Jesu E Gwi ke Lasaro ku tu ku qaqa ǀ'a ǀi ku (John 11:32-44, Jesus Raises Lazarus From the Dead)
554 kB
 2′ 21″
Johanne 11:45-53, U Kolo ke Gaah ǀinnte U Qaiye Jesu (John 11:45-53, They Plot to kill Jesus)
Johanne 11:45-53, U Kolo ke Gaah ǀinnte U Qaiye Jesu (John 11:45-53, They Plot to kill Jesus)
443 kB
 1′ 48″
Johanne 14:1-7, Jesu ke Dao (John 14:1-7, I am the Way)
Johanne 14:1-7, Jesu ke Dao (John 14:1-7, I am the Way)
310 kB
 1′ 10″
Luke 22:7-23, G!hoan ǀa Asa Taa !xae ǀannya (Luke 22:7-23, The Lord's Supper)
Luke 22:7-23, G!hoan ǀa Asa Taa !xae ǀannya (Luke 22:7-23, The Lord's Supper)
758 kB
 3′ 28″
Luke 22:27-53, Jesu E ka ǀoa (Luke 22:27-53, Jesus Is Taken)
Luke 22:27-53, Jesu E ka ǀoa (Luke 22:27-53, Jesus Is Taken)
420 kB
 1′ 41″
Luke 23:1-25, U Nǀe Jesus ki ǀHabe (Luke 23:1-25, Jesus' Trial)
Luke 23:1-25, U Nǀe Jesus ki ǀHabe (Luke 23:1-25, Jesus' Trial)
1.1 MB
 4′ 58″
Matheo 27:32-44, U ǁxau ke Jesu ki Mpwaye Qaisa ǀiyi (Matthew 27:32-44, They Crucify Jesus on the killing tree)
Matheo 27:32-44, U ǁxau ke Jesu ki Mpwaye Qaisa ǀiyi (Matthew 27:32-44, They Crucify Jesus on the killing tree)
575 kB
 2′ 21″
Matheo 27:45-54, ǀ'a Jesu ǀEnnya (Matthew 27:45-54, Jesus' Death)
Matheo 27:45-54, ǀ'a Jesu ǀEnnya (Matthew 27:45-54, Jesus' Death)
506 kB
 2′ 8″
Matheo 27:57-66, Jesu ǀa Nǁaunkasa (Matthew 27:55-66, Jesus' Burial)
Matheo 27:57-66, Jesu ǀa Nǁaunkasa (Matthew 27:55-66, Jesus' Burial)
500 kB
 1′ 59″
Matheo 28:1-10, Jesu ǀa Qxabasa (Matthew 28:1-10, Jesus' Resurrection)
Matheo 28:1-10, Jesu ǀa Qxabasa (Matthew 28:1-10, Jesus' Resurrection)
516 kB
 2′ 13″
Matheo 28:16-20, Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ' (Matthew 28:16-20, The Great Commission)
Matheo 28:16-20, Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ' (Matthew 28:16-20, The Great Commission)
325 kB
 1′ 13″
Gǀansiate 1:3-11, ǁHoon nǀa ǁoan Nǁwahatam ǀannya (Acts 1:3-11, Promise of the Holy Spirit & the Ascension)
Gǀansiate 1:3-11, ǁHoon nǀa ǁoan Nǁwahatam ǀannya (Acts 1:3-11, Promise of the Holy Spirit & the Ascension)
530 kB
 2′ 12″
Gǀansiate 2:36-47, ǁ'annate ka ǂhaa ka Kereke ǀinnya (Acts 2:36-47, The First Days of the Church)
Gǀansiate 2:36-47, ǁ'annate ka ǂhaa ka Kereke ǀinnya (Acts 2:36-47, The First Days of the Church)
646 kB
 2′ 45″
Gǀansiate 8:26-40, Filipo Tu ǂ'e Taa !xae ke ba Gǀaan Nǀa Khaoxa Itiopia ǀannya (Acts 8:26-40, Philip and the Official of the Ethiopian Monar)
Gǀansiate 8:26-40, Filipo Tu ǂ'e Taa !xae ke ba Gǀaan Nǀa Khaoxa Itiopia ǀannya (Acts 8:26-40, Philip and the Official of the Ethiopian Monar)
744 kB
 3′ 20″
Si'nnǀasa 21:1-8, N!ari ǁoqe tu ǂ'e N!ole ǁoqe (Revelation 21:1-8, The New Heaven and Earth)
Si'nnǀasa 21:1-8, N!ari ǁoqe tu ǂ'e N!ole ǁoqe (Revelation 21:1-8, The New Heaven and Earth)
630 kB
 2′ 46″
Si'nnǀasa 22:1-5, Tshusa Khaohxakasa ǀanny (Revelation 22:1-5, The Throne of the King)
Si'nnǀasa 22:1-5, Tshusa Khaohxakasa ǀanny (Revelation 22:1-5, The Throne of the King)
407 kB
 1′ 41″