ஆப்பிரிக்கா உகாண்டா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Ik


உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 36 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 29 நிமிடம்
Becoming a Friend of God
 55 நிமிடம்