Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 3 Victory through GOD in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.7 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
65.5 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ (Introduction)
Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ (Introduction)
135 kB
 31″
Rùp 1: Dua adơi sơai (Picture 1. Joshua Fights The Amalekites)
Rùp 1: Dua adơi sơai (Picture 1. Joshua Fights The Amalekites)
359 kB
 1′ 23″
Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 2. The Spies with the Fruit of Canaan)
Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 2. The Spies with the Fruit of Canaan)
391 kB
 1′ 35″
Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban (Picture 3. The People of Israel Cross the River)
Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban (Picture 3. The People of Israel Cross the River)
364 kB
 1′ 20″
Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 4. The Walls of Jericho Fall Down)
Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 4. The Walls of Jericho Fall Down)
347 kB
 1′ 18″
Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 5. Israel Flees from Ai)
Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 5. Israel Flees from Ai)
314 kB
 1′ 13″
Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi (Picture 6. The Judgment of Achan)
Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi (Picture 6. The Judgment of Achan)
311 kB
 1′ 11″
Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc (Picture 7. The Sun and the Moon Stand Still)
Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc (Picture 7. The Sun and the Moon Stand Still)
341 kB
 1′ 17″
Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam (Picture 8. Joshua Instructs the People)
Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam (Picture 8. Joshua Instructs the People)
453 kB
 1′ 49″
Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ (Picture 9. Deborah Speaks for God)
Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ (Picture 9. Deborah Speaks for God)
408 kB
 1′ 35″
Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ (Picture 10. God Helps Defeat Sisera)
Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ (Picture 10. God Helps Defeat Sisera)
289 kB
 58″
Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi (Picture 11. Jael Kills Sisera)
Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi (Picture 11. Jael Kills Sisera)
316 kB
 1′ 14″
Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ (Picture 12. Israel Celebrates)
Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ (Picture 12. Israel Celebrates)
552 kB
 2′ 18″
Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se (Picture 13. Gideon And The Angel Of God)
Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se (Picture 13. Gideon And The Angel Of God)
394 kB
 1′ 35″
Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi (Picture 14. Gideon Destroys The Idols)
Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi (Picture 14. Gideon Destroys The Idols)
340 kB
 1′ 18″
Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao (Picture 15. Gideon's Army Drinks The Water)
Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao (Picture 15. Gideon's Army Drinks The Water)
330 kB
 1′ 19″
Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai (Picture 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian)
Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai (Picture 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian)
391 kB
 1′ 30″
Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq (Picture 17. Samson Kills A Lion)
Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq (Picture 17. Samson Kills A Lion)
416 kB
 1′ 41″
Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah (Picture 18. Samson And The Burning Foxes)
Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah (Picture 18. Samson And The Burning Foxes)
306 kB
 1′ 9″
Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. The Philistines Cut Samson's Hair)
Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. The Philistines Cut Samson's Hair)
392 kB
 1′ 34″
Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale (Picture 20. Samson Destroys The Philistines)
Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale (Picture 20. Samson Destroys The Philistines)
450 kB
 1′ 48″
Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla (Picture 21. Jesus Drives Out Evil Spirits)
Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla (Picture 21. Jesus Drives Out Evil Spirits)
314 kB
 1′ 13″
Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se (Picture 22. Jesus Drives Out Evil Men)
Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se (Picture 22. Jesus Drives Out Evil Men)
423 kB
 1′ 39″
Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi (Picture 23. Jesus Is Alive After Death)
Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi (Picture 23. Jesus Is Alive After Death)
395 kB
 1′ 45″
Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq (Picture 24. The Soldier For God)
Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq (Picture 24. The Soldier For God)
515 kB
 2′ 14″