Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 4 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.6 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
59.5 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ (Introduction)
Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ (Introduction)
140 kB
 30″
Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa (Picture 1. A Family Flees from Famine)
Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa (Picture 1. A Family Flees from Famine)
348 kB
 1′ 20″
Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
331 kB
 1′ 21″
Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
407 kB
 1′ 33″
Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
366 kB
 1′ 27″
Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
377 kB
 1′ 30″
Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq (Picture 6. Mary and the Angel of God)
Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq (Picture 6. Mary and the Angel of God)
316 kB
 1′ 17″
Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Hannah Prays to God)
Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Hannah Prays to God)
322 kB
 1′ 26″
Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
439 kB
 1′ 51″
Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
381 kB
 1′ 28″
Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
397 kB
 1′ 34″
Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
443 kB
 1′ 45″
Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 12. Jesus in the House of God)
Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 12. Jesus in the House of God)
507 kB
 2′ 7″
Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
322 kB
 1′ 15″
Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp (Picture 14. David and the Giant)
Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp (Picture 14. David and the Giant)
502 kB
 2′ 5″
Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
330 kB
 1′ 25″
Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ (Picture 16. David Spares Saul's Life)
Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ (Picture 16. David Spares Saul's Life)
336 kB
 1′ 18″
Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao (Picture 17. David is Made King)
Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao (Picture 17. David is Made King)
329 kB
 1′ 14″
Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba (Picture 18. David and Bathsheba)
Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba (Picture 18. David and Bathsheba)
335 kB
 1′ 17″
Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. A House for God)
Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. A House for God)
389 kB
 1′ 34″
Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
380 kB
 1′ 24″
Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
365 kB
 1′ 23″
Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
437 kB
 1′ 47″
Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
321 kB
 1′ 14″
Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
373 kB
 1′ 29″