آفریقا نامیبیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Thimbukushu


خبر خوش
مدت زمان
 37 دقیقه
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
مدت زمان
 48 دقیقه
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
مدت زمان
 46 دقیقه
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
مدت زمان
 43 دقیقه
LLL 4 - Hapika Nyambi
مدت زمان
 42 دقیقه
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
مدت زمان
 41 دقیقه
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
مدت زمان
 45 دقیقه
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
مدت زمان
 44 دقیقه
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
مدت زمان
 47 دقیقه
کلام زندگی
مدت زمان
 29 دقیقه
1. پیدایش
مدت زمان
 49 دقیقه
2. خروج
مدت زمان
 26 دقیقه
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
مدت زمان
 3 دقیقه
Kuwa kwa Jeriko
مدت زمان
 6 دقیقه
Gidiyoni
مدت زمان
 9 دقیقه
9. اول ساموئل
مدت زمان
 29 دقیقه
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
مدت زمان
 2 دقیقه
12. دوم پادشاهان
مدت زمان
 19 دقیقه
Shatani Ghana kuyerera ایوبi
مدت زمان
 6 دقیقه
Fumu Nyambi ne mudithi wange
مدت زمان
 1 دقیقه
23. اشعیا
مدت زمان
 6 دقیقه
24. ارمییا
مدت زمان
 6 دقیقه
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
مدت زمان
 5 دقیقه
Daniyeri mudikwina dyo nyime
مدت زمان
 7 دقیقه
32. یونس
مدت زمان
 5 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project