Afrique Namibie
Bonjour et bienvenue. Vous vous apprêtez à entendre des paroles très importantes. C'est la Bonne Nouvelle pour le monde entier.

Enregistrements en Thimbukushu


Bonne Nouvelle
 37 min
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
 48 min
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
 46 min
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
 43 min
LLL 4 - Hapika Nyambi
 42 min
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
 41 min
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
 45 min
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
 44 min
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
 47 min
Paroles de Vie
 29 min
1. Genèse
 49 min
2. Exode
 26 min
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
 3 min
Kuwa kwa Jeriko
 6 min
Gidiyoni
 9 min
9. 1 Samuel
 29 min
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
 2 min
12. 2 Rois
 19 min
Shatani Ghana kuyerera Jobi
 6 min
Fumu Nyambi ne mudithi wange
 1 min
23. Esaïe
 6 min
24. Jérémie
 6 min
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
 5 min
Daniyeri mudikwina dyo nyime
 7 min
32. Jonas
 5 min
 Autres ressources:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project