આફ્રિકા નામિબિયા
નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Thimbukushu માં કાર્યક્રમો


સારા સમાચાર
અવધિ
 37 મિનિટ
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
અવધિ
 48 મિનિટ
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
અવધિ
 46 મિનિટ
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
અવધિ
 43 મિનિટ
LLL 4 - Hapika Nyambi
અવધિ
 42 મિનિટ
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
અવધિ
 41 મિનિટ
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
અવધિ
 45 મિનિટ
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
અવધિ
 44 મિનિટ
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
અવધિ
 47 મિનિટ
જીવનના શબ્દો
અવધિ
 29 મિનિટ
1. ઉત્પત્તિ
અવધિ
 49 મિનિટ
2. નિર્ગમન
અવધિ
 26 મિનિટ
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
અવધિ
 3 મિનિટ
Kuwa kwa Jeriko
અવધિ
 6 મિનિટ
Gidiyoni
અવધિ
 9 મિનિટ
9. 1 સેમ્યુઅલ
અવધિ
 29 મિનિટ
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
અવધિ
 2 મિનિટ
12. 2 રાજાઓ
અવધિ
 19 મિનિટ
Shatani Ghana kuyerera જોબi
અવધિ
 6 મિનિટ
Fumu Nyambi ne mudithi wange
અવધિ
 1 મિનિટ
23. યશાયાહ
અવધિ
 6 મિનિટ
24. યર્મિયા
અવધિ
 6 મિનિટ
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
અવધિ
 5 મિનિટ
Daniyeri mudikwina dyo nyime
અવધિ
 7 મિનિટ
32. જોનાહ
અવધિ
 5 મિનિટ
 અન્ય સંસાધનો:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project