អាហ្រ្វិក ណាមីប៊ី
សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Thimbukushu


ដំណឹង​ល្អ
រយៈពេល
 37 នាទី
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
រយៈពេល
 48 នាទី
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
រយៈពេល
 46 នាទី
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
រយៈពេល
 43 នាទី
LLL 4 - Hapika Nyambi
រយៈពេល
 42 នាទី
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
រយៈពេល
 41 នាទី
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
រយៈពេល
 45 នាទី
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
រយៈពេល
 44 នាទី
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
រយៈពេល
 47 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត
រយៈពេល
 29 នាទី
1. លោកុប្បត្តិ
រយៈពេល
 49 នាទី
2. និក្ខមនំ
រយៈពេល
 26 នាទី
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
រយៈពេល
 3 នាទី
Kuwa kwa Jeriko
រយៈពេល
 6 នាទី
Gidiyoni
រយៈពេល
 9 នាទី
9. ១ សាំយូអែល
រយៈពេល
 29 នាទី
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
រយៈពេល
 2 នាទី
12. ២ ពង្សាវតារក្សត្រ
រយៈពេល
 19 នាទី
Shatani Ghana kuyerera យ៉ូបi
រយៈពេល
 6 នាទី
Fumu Nyambi ne mudithi wange
រយៈពេល
 1 នាទី
23. អេសាយ
រយៈពេល
 6 នាទី
24. យេរេមា
រយៈពេល
 6 នាទី
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
រយៈពេល
 5 នាទី
Daniyeri mudikwina dyo nyime
រយៈពេល
 7 នាទី
32. យ៉ូណាស
រយៈពេល
 5 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project