အာဖရိကတိုက် နမီးဘီးယားနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Thimbukushu


သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 37 မိနစ်
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
ကြာမြင့်ချိန်
 48 မိနစ်
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
ကြာမြင့်ချိန်
 46 မိနစ်
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
ကြာမြင့်ချိန်
 43 မိနစ်
LLL 4 - Hapika Nyambi
ကြာမြင့်ချိန်
 42 မိနစ်
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
ကြာမြင့်ချိန်
 41 မိနစ်
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
ကြာမြင့်ချိန်
 45 မိနစ်
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
ကြာမြင့်ချိန်
 44 မိနစ်
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
ကြာမြင့်ချိန်
 47 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
ကြာမြင့်ချိန်
 29 မိနစ်
1. ကမ္ဘာဦးကျမ်း
ကြာမြင့်ချိန်
 49 မိနစ်
2. ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
ကြာမြင့်ချိန်
 26 မိနစ်
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
ကြာမြင့်ချိန်
 3 မိနစ်
Kuwa kwa Jeriko
ကြာမြင့်ချိန်
 6 မိနစ်
Gidiyoni
ကြာမြင့်ချိန်
 9 မိနစ်
9. ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင်
ကြာမြင့်ချိန်
 29 မိနစ်
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
ကြာမြင့်ချိန်
 2 မိနစ်
12. ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်
ကြာမြင့်ချိန်
 19 မိနစ်
Shatani Ghana kuyerera ယောဘဝတ္ထုi
ကြာမြင့်ချိန်
 6 မိနစ်
Fumu Nyambi ne mudithi wange
ကြာမြင့်ချိန်
 1 မိနစ်
23. ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း
ကြာမြင့်ချိန်
 6 မိနစ်
24. ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း
ကြာမြင့်ချိန်
 6 မိနစ်
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
ကြာမြင့်ချိန်
 5 မိနစ်
Daniyeri mudikwina dyo nyime
ကြာမြင့်ချိန်
 7 မိနစ်
32. ယောနဝတ္ထု
ကြာမြင့်ချိန်
 5 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project