अफ्रिका नामिबिया
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Thimbukushu मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
अवधि
 37 मिनेट
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
अवधि
 48 मिनेट
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
अवधि
 46 मिनेट
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
अवधि
 43 मिनेट
LLL 4 - Hapika Nyambi
अवधि
 42 मिनेट
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
अवधि
 41 मिनेट
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
अवधि
 45 मिनेट
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
अवधि
 44 मिनेट
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
अवधि
 47 मिनेट
जीवनका शब्दहरू
अवधि
 29 मिनेट
1. उत्पत्ति
अवधि
 49 मिनेट
2. प्रस्थान
अवधि
 26 मिनेट
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
अवधि
 3 मिनेट
Kuwa kwa Jeriko
अवधि
 6 मिनेट
Gidiyoni
अवधि
 9 मिनेट
9. १ शमूएल
अवधि
 29 मिनेट
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
अवधि
 2 मिनेट
12. २ राजाहरू
अवधि
 19 मिनेट
Shatani Ghana kuyerera अय्युबi
अवधि
 6 मिनेट
Fumu Nyambi ne mudithi wange
अवधि
 1 मिनेट
23. यशैया
अवधि
 6 मिनेट
24. यर्मिया
अवधि
 6 मिनेट
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
अवधि
 5 मिनेट
Daniyeri mudikwina dyo nyime
अवधि
 7 मिनेट
32. योना
अवधि
 5 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project