ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਮੀਬੀਆ
ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

Thimbukushu ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਿਆਦ
 37 ਮਿੰਟ
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
ਮਿਆਦ
 48 ਮਿੰਟ
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
ਮਿਆਦ
 46 ਮਿੰਟ
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
ਮਿਆਦ
 43 ਮਿੰਟ
LLL 4 - Hapika Nyambi
ਮਿਆਦ
 42 ਮਿੰਟ
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
ਮਿਆਦ
 41 ਮਿੰਟ
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
ਮਿਆਦ
 45 ਮਿੰਟ
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
ਮਿਆਦ
 44 ਮਿੰਟ
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
ਮਿਆਦ
 47 ਮਿੰਟ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਮਿਆਦ
 29 ਮਿੰਟ
1. ਉਤਪਤ
ਮਿਆਦ
 49 ਮਿੰਟ
2. ਕੂਚ
ਮਿਆਦ
 26 ਮਿੰਟ
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
ਮਿਆਦ
 3 ਮਿੰਟ
Kuwa kwa Jeriko
ਮਿਆਦ
 6 ਮਿੰਟ
Gidiyoni
ਮਿਆਦ
 9 ਮਿੰਟ
9. 1 ਸਮੂਏਲ
ਮਿਆਦ
 29 ਮਿੰਟ
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
ਮਿਆਦ
 2 ਮਿੰਟ
12. 2 ਰਾਜਿਆਂ
ਮਿਆਦ
 19 ਮਿੰਟ
Shatani Ghana kuyerera ਅੱਯੂਬi
ਮਿਆਦ
 6 ਮਿੰਟ
Fumu Nyambi ne mudithi wange
ਮਿਆਦ
 1 ਮਿੰਟ
23. ਯਸਾਯਾਹ
ਮਿਆਦ
 6 ਮਿੰਟ
24. ਯਿਰਮਿਯਾਹ
ਮਿਆਦ
 6 ਮਿੰਟ
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
ਮਿਆਦ
 5 ਮਿੰਟ
Daniyeri mudikwina dyo nyime
ਮਿਆਦ
 7 ਮਿੰਟ
32. ਯੂਨਾਹ
ਮਿਆਦ
 5 ਮਿੰਟ
 ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project